Giá trị văn hóa Việt Nam nhìn từ các chiều cạnh giá trị quốc gia, vùng, miền, tộc người

Giá trị là sản phẩm của quá trình tư duy, sản xuất tinh thần của con người, là yếu tố cốt lõi nhất của văn hóa. Giá trị văn hóa là một hình thái của đời sống tinh thần, được phản ánh và kết tinh đời sống văn hóa của con người, giúp điều tiết hành vi và định hướng sự phát triển tới chân - thiện - mỹ, góp phần tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững của các quốc gia - dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thành phố Lạng Sơn: Nâng cao vai trò của cộng đồng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa

Thành phố là địa bàn đông dân cư với đa dạng thành phần dân tộc, phong phú về DSVH  thể hiện cả ở DSVH vật thể và phi vật thể với 7 lễ hội truyền thống, trong đó Lễ hội Kỳ Cùng – Tả Phủ được công nhận là DSVH phi vật thể quốc gia. Về DSVH vật thể, thành phố hiện có 28 di tích, trong đó có 13 di tích cấp quốc gia, 7 di tích cấp tỉnh.

Ra mắt bộ sách điện tử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”

Bộ sách điện tử tổng hợp “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” là một pho tư liệu lịch sử, được biên soạn một cách có hệ thống, đầy đủ, xuyên suốt quá trình phát triển của dân tộc ta từ khi Cách mạng Tháng Tám thành công, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra thời đại Hồ Chí Minh - thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Một số kinh nghiệm trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, hoạt động đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, là tiền đề để nghị quyết được triển khai, trở thành hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính vì thế, đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết là việc làm có ý nghĩa quan trọng và cấp thiết, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Phóng viên các cơ quan báo chí tham gia hoạt động về nguồn

Ngày 09/8/2022, nhân dịp kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910 - 17/8/2022), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức đoàn công tác của phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tham gia hoạt động về nguồn tại huyện Văn Quan.

Lạng Sơn: Phát huy vai trò, tầm quan trọng, thế mạnh của công tác tuyên truyền miệng

Thời gian vừa qua, công tác tuyên truyền miệng (TTM) đã nhận được sự quan tâm của cấp uỷ và ban tuyên giáo các cấp trong tỉnh. Hầu hết các cấp ủy đảng, chính quyền, đội ngũ báo cáo viên các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhận thức rõ hơn vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác TTM; coi đây là nhiệm vụ cần thiết, thường xuyên, có ý nghĩa trước mắt và lâu dài.

Sự cần thiết phải sáp nhập huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn

Ngày 06/7/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 81-NQ/TU về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn, trong đó xác định mục tiêu: “Mở rộng địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn theo hướng sáp nhập toàn bộ địa giới hành chính của huyện Cao Lộc vào thành phố Lạng Sơn, để mở rộng không gian, tăng cường thu hút đầu tư và phát huy mọi nguồn lực tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững với tầm nhìn dài hạn, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng thành phố L

Không thể phủ nhận nỗ lực phòng, chống mua bán người tại Việt Nam

Vẫn như hằng năm, Hoa Kỳ tự xem mình là “chuẩn mực về nhân quyền” tự cho mình quyền đưa ra các phán xét về chính trị, kinh tế-xã hội các quốc gia, đặc biệt là chủ đề nhân quyền.

Báo cáo năm 2022 về tình hình mua bán người trên thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (viết tắt là Báo cáo) đã xuất hiện những thông tin, những nhận định không xác thực, không phản ánh đầy đủ, chính xác về tình hình và nỗ lực của Việt Nam trong công tác phòng, chống mua bán người.