tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06- NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị