Báo cáo Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính từ 15h ngày 10/9 đến 15 giờ 00 ngày 11/9/2022 Tuần từ 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)