Hệ thống văn bản

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
4182-CV/VPTW
30-06-2022
73-KH/TU
01-07-2022
152/KH-UBND
01-07-2022
1126/HD-SLĐTBXH
01-07-2022
1486 - CV/BTGTU
01-07-2022
20-NQ/TW
16-06-2022
19-NQ/TW
16-06-2022
95 - HD/BTGTU
29-06-2022
72-KH/TU
28-06-2022
1473 -CV/BTGTU
28-06-2022
21-NQ/TW
16-06-2022
15-NQ/TW
05-05-2022
Số 05-HD/TU
06-05-2022
Số 156-KH/BTGTW
14-06-2022
Số 1461-CV/BTGTU
24-06-2022
Số 94-HD/BTGTU
22-06-2022
61-HD/BTGTW
16-06-2022