Văn bản của tỉnh

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
73-KH/TU
01-07-2022
152/KH-UBND
01-07-2022
1126/HD-SLĐTBXH
01-07-2022
1486 - CV/BTGTU
01-07-2022
95 - HD/BTGTU
29-06-2022
72-KH/TU
28-06-2022
1473 -CV/BTGTU
28-06-2022
Số 05-HD/TU
06-05-2022
Số 1461-CV/BTGTU
24-06-2022
Số 94-HD/BTGTU
22-06-2022
68-KH/TU
17-06-2022
153-TB/TU
16-06-2022
1988-TB/VPTU
14-06-2022
1431-CV/BTGTU
06-12-2022
93-HD/BTGTU
06-12-2022
77-NQ/TU
25-05-2022
726/TL-BTC
06-06-2022
67 KH/TU
05-06-2022
853 QĐ/TU
06-06-2022