Văn bản của tỉnh

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải văn bản
120-HD/BTGTU
29-11-2022
1903/QĐ-UBND
28-11-2022
209/KH-MTTQ-BTT
28-11-2022
85-KH/TU
24-11-2022
241/KH-UBND
25-11-2022
1863- CV/BTGTU
23-11-2022
83-KH/TU
23-10-2022
921-CV/TU
16-11-2022
115- HD/BTGTU
07-11-2022
116- HD/BTGTU
09-11-2022
18-CT/TU
01-11-2022
1094-QĐ/TU
02-11-2022
726/TL-BTC
06-06-2022
1315/UBND-THNC
02-11-2022
114- HD/BTGTU
01-11-2022
52-CTr/TU
27-10-2022
112- HD/BTGTU
26-10-2022
111- HD/BTGTU
25-10-2022