Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 84-KH/ĐKT, ngày 03/11/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Kiểm tra công tác đào tạo, bồi dưỡng Trung tâm Chính trị huyện Đình Lập, Chi Lăng năm 2022, trong hai ngày 24 và 25/11/2022, Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra, làm việc với Trung tâm Chính trị huyện Đình Lập và Trung tâm Chính trị huyện Chi Lăng.

1

Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt nội dung, chương trình kiểm tra

Đoàn Kiểm tra do đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng đoàn; đồng chí Dương Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ - Phó đoàn; cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lý luận Chính trị và Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí lãnh đạo đại diện Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ thành viên đoàn; dự và làm việc cùng Đoàn Kiểm tra tại huyện Đình Lập có đồng chí Hoàng Xuân Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; tại huyện Chi Lăng có đồng chí Long Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; thành phần các huyện có các đồng chí lãnh đạo ban tuyên giáo, trung tâm chính trị, đại diện các ban xây dựng Đảng các huyện…

1

Đồng chí Hoàng Xuân Thuận, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Đình Lập phát biểu tại chương trình làm việc

Trong chương trình làm việc tại các huyện, đoàn đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm Chính trị huyện Đình Lập, Chi Lăng sau một năm tái thành lập; thực hiện theo Đề án số 04-ĐA/TU, ngày 02/12/2021 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về thành lập lại Trung tâm chính trị trên địa bàn tỉnh; những kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 883-QĐ/TW, ngày 24/11/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của trung tâm chính trị cấp huyện từ đầu năm đến nay, phương hướng, biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Các thành viên trong đoàn đã phát biểu thảo luận, làm rõ một số nội dung trong công tác đào tạo, bồi dưỡng; việc thực hiện các chế độ chính sách đối với giám đốc, phó giám đốc, giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức tại các trung tâm chính trị…

1

Đồng chí Long Văn Nhân, Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng phát biểu tại chương trình làm việc

Phát biểu tại chương trình làm việc, các đồng chí thường trực huyện ủy đã khẳng định công tác đào tạo, bồi dưỡng luôn được cấp ủy quan tâm, tạo điều kiện, các chỉ tiêu giao mở lớp, quản lý học viên được thực hiện theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch năm 2022 cơ bản đã hoàn thành; các huyện đều xây dựng Đề án tái thành lập trung tâm chính trị, sắp xếp bộ máy, cơ sở vật chất, bố trí chế độ chính sách cho giảng viên, học viên theo quy định; tuy nhiên hiện nay các huyện chưa sắp xếp đủ biên chế các trung tâm; một số chế độ đang nghiên cứu thực hiện; đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, nhất là cơ chế, chính sách chế độ đối với giảng viên, học viên đảm bảo hỗ trợ, khắc phục khó khăn, đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn hiện nay.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận trung tâm chính trị các huyện đã xây dựng báo cáo, mời thành phần tham dự; chuẩn bị các nội dung chu đáo phục vụ cho buổi làm việc với Đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trong tổ chức thực hiện các trung tâm chính trị đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, của huyện ủy để chủ động, tích cực tham mưu kịp thời cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đạt nhiều kết quả nổi bật, cụ thể: Chủ động xây dựng kế hoạch, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; Chương trình học phù hợp với đối tượng học viên cũng như trình độ giảng viên lên lớp. Kiến thức trọng tâm, gắn lý thuyết với tình hình thực tế; thời lượng cho các chương trinh bảo đảm; việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập, chương trình thực tế cơ sở; tổ chức kiểm tra, thi tốt nghiệp, cấp bằng, giấy chứng nhận cho học viên đúng quy định, công tác quản lý hoạt động; đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức nhiệt tình, trách nhiệm, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học viên mang lại hiệu quả khá rõ nét.

1

Đoàn làm việc tại huyện Chi Lăng

Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, đồng chí đề nghị trung tâm chính trị các huyện cần tiếp tục chủ động tham mưu đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, công tác nghiên cứu khoa học gắn thực hiện nhiệm vụ với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, chủ động công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực chất kết quả học tập lý luận chính trị. Trong bồi dưỡng cần cụ thể hóa việc học tập lý luận chính trị với thực tiễn công việc hàng ngày giúp cho cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “Tự diễn biến” “Tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhân dịp chương trình làm việc với các huyện, đồng chí đề nghị Thường trực các huyện ủy, ban tuyên giáo huyện ủy quan tâm từng bước xây dựng trung tâm chính trị bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; tiếp tục tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phục vụ tốt công tác giảng dạy, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh; đối với các kiến nghị, đề xuất, Đoàn Kiểm tra tiếp thu, tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn các trung tâm chính trị bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định./.

Trần Huyền

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy