Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Ngày 19/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.” Hội nghị được kết nối đến 3.131 điểm cầu với hơn 116 nghìn đại biểu tham dự.

Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

1

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại điểm cầu Trung ương

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chính chính trị – xã hội của tỉnh...

1

Các đồng chí lãnh đạo dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn 

Theo báo cáo tại Hội nghị, kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị bước đầu đã góp phần tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

1

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được thời gian qua, đồng thời nêu lên một số hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện như: việc gắn thực hiện Kết luận 01-KL/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số đơn vị chưa được tốt; nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền ở một số nơi chưa phong phú, hấp dẫn…

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương một số kết quả mà cấp ủy, chính quyền các cấp đã đạt được thời gian qua. Đối với những kiến nghị, đề xuất, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo ghi nhận và tiếp thu. Đồng chí yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01-KL/TW, gắn với việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời sớm hoàn thành việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên

Đồng chí nhấn mạnh: Cần kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, vấn đề trọng tâm, bức xúc của thực tiễn. Cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để Kết luận 01-KL/TW ngày càng đi sâu vào thực tiễn và đạt hiệu quả thiết thực.

LÊ THUYÊN