Lạng Sơn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới có diện tích tự nhiên là 8.305,21 km2, chủ yếu địa hình đồi núi cao, giao thông đi lại khó khăn, là địa bàn xảy ra các cuộc chiến tranh ác liệt, nhất là trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến tranh biên giới bảo vệ Tổ quốc, số lượng liệt sĩ hy sinh trên địa bàn nhiều; thời gian xảy ra chiến tranh đã lâu, hồ sơ lưu trữ không đầy đủ, các nhân chứng trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ngày càng già yếu, trí nhớ suy giảm, địa hình thay đổi nhiều do nhu cầu sản xuất, phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa, thiên tai, lũ lụt..., một số địa bàn xảy ra chiến tranh có hài cốt liệt sĩ vẫn còn bom, mìn, vật liệu nổ chưa được rà phá, do vậy rất khó khăn cho công tác tìm kiếm, quy tập.

1

Cán bộ quản trang tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Lạng Sơn vệ sinh các phần mộ (Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn)

Quán triệt Quyết định số 1237/QĐ-TTg ngày 27/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo; UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 1237 (nay là Ban Chỉ đạo 515) do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Ban, đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 01 đồng chí lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và xã hội là Phó trưởng Ban, thành viên là đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành có liên quan. Ngay sau khi được thành lập Ban Chỉ đạo 515 tỉnh ban hành Quy chế hoạt động phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố; hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Từ năm 2013 đến nay Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thường xuyên quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Chủ động xây dựng hướng dẫn triển khai xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện Đề án. Các huyện, thành phố đã thường xuyên quán triệt kế hoạch, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch sát đúng với đặc điểm của địa phương để triển khai, tổ chức thực hiện.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Ban Chỉ đạo 24 các huyện, thành phố đã làm tốt công tác quán triệt, triển khai, thông tin, tuyên truyền về nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh như Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn đã chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng và đưa vào sử dụng trang thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ để tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, các thông tin về hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. Việc tra cứu thông tin, cập nhật, tiếp nhận thông tin phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đăng tải các hình ảnh, video clip liên quan đến hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và những thông tin có liên quan được cập nhật thường xuyên. Chỉ đạo các huyện, thành phố, các cơ quan ban, ngành đoàn thể, Đài Truyền thanh, truyền hình thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc cung cấp thông tin phục vụ công tác kết nối, xử lý có hiệu quả các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quán triệt Hướng dẫn số 1914/HD-VP ngày 16/7/2015 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn; tổ chức tập huấn cho 100% Chính ủy, Chính trị viên, cán bộ chính sách các đơn vị trực thuộc; ban hành văn bản hướng dẫn, in phiếu cung cấp thông tin liệt sĩ phát  đến 100% gia đình trên địa bàn để cung cấp thông tin về liệt sĩ mà thân nhân liệt sĩ. Chỉ đạo các huyện, thành phố cử cán bộ đến các đơn vị, địa bàn xã, phường, thị trấn hướng dẫn cho thân nhân liệt sĩ cung cấp thông tin về liệt sĩ và tổng hợp phiếu báo cáo. Các cơ quan đơn vị trên cơ sở danh sách liệt sĩ đang quản lý chủ động phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh, Ban liên lạc bạn chiến đấu, kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị, lịch sử truyền thống của cơ quan, đơn vị, tiến hành rà soát danh sách liệt sĩ; xác định số lượng liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ chiến tranh, kết hợp với các thông tin trên phiếu cung cấp thông tin liệt sĩ của các thân nhân, gia đình liệt sĩ, để bổ sung, chuẩn hóa thông tin liệt sĩ; trên cơ sở nguồn do cấp trên cung cấp và kết quả khảo sát mộ liệt sĩ của các đơn vị, đối chiếu lại, chốt số lượng chuẩn hóa thông tin liệt sĩ, cập nhật, xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ tại các nghĩa trang; tổng hợp báo cáo các cấp theo quy định.

Đề nghị các tỉnh bổ sung chuẩn hóa thông tin; tiếp nhận, phối hợp chuẩn hóa thông tin do các đơn vị gửi về là con em các dân tộc trong tỉnh nhập ngũ vào các đơn vị hy sinh. Đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Quân khu, Quân đoàn, Quân binh chủng rà soát cung cấp thông tin quân nhân của địa phương, đơn vị hy sinh, chôn cất ban đầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phục vụ công tác kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập liệt sĩ theo hướng dẫn của cấp trên.

Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều tra thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay chuẩn hóa thông tin được 5.127 liệt sĩ; 2.859 mộ liệt sĩ do tỉnh quản lý, đưa lên trang thông tin cơ sở dữ liệu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo kế hoạch điều tra thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; xử lý và thu thập được thông tin về mộ liệt sĩ, trong đó xác định 19 mộ có đầy đủ thông tin, 1.834 mộ có một phần thông tin và 1.006 mộ không có thông tin.

Quán triệt sâu sắc các hướng dẫn cấp trên về công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo đã cử các đồng chí tham gia tập huấn do Ban Chỉ đạo Quốc gia tổ chức  tại Quân khu 1 bảo đảm đúng, đủ thành phần theo kế hoạch. Ngay sau khi tập huấn ở cấp trên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức tập huấn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh do cán bộ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp giới thiệu, hướng dẫn các nội dung tập huấn cho 100% các đồng chí là trưởng thôn, bản, khối phố, hội đồng chính sách xã, phường, thị trấn. Quá trình tổ chức tập huấn bảo đảm chương trình, nội dung, thành phần theo quy định, kết quả tốt, được Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ tập huấn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo đã ban hành kế hoạch về thực hiện kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo lựa chọn thôn Lạng Nắc, xã Mai Sao, huyện Chi Lăng làm trước để rút kinh nghiệm; ngay sau khi hội nghị kết luận địa bàn thôn Lạng Nắc, Ban Chỉ đạo đã ban hành thông báo kết quả và rút kinh nghiệm về công tác kết luận địa bàn cấp thôn, đồng thời triển khai một số nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới; trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, giúp nhân dân hiểu và tích cực tham gia phong trào cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ ngoài nghĩa trang, đến tháng 10/2020 đã có 100% thôn, xã, huyện, tỉnh đã kết luận xong địa bàn, phục vụ cho việc lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

Căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, Ban Chỉ đạo 24 cấp huyện đã tham mưu cho UBND các cấp thường xuyên kiện toàn đầy đủ thành viên Ban Chỉ đạo ở các cấp, bảo đảm số lượng, thành phần, thuận tiện cho việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kiện toàn lực lượng, tăng cường cán bộ, nhân viên để làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ban Chỉ đạo hoạt động có nề nếp, hiệu quả, các thành viên Ban Chỉ đạo luôn đề cao vai trò, phát huy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ do Trưởng Ban phân công.

Tiếp nhận và bảo đảm đầy đủ, đúng chế độ, tiêu chuẩn, chính sách cho các lực lượng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo Quyết định số 35/2017/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số  298/2017/TT-BQP ngày 01/12/2017 của Bộ Quốc phòng. Tổ chức mua sắm trang thiết bị, quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Công tác đảm bảo an ninh, bảo mật thông tin và an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được quan tâm, chú trọng.

Công tác tổ chức xây dựng kế hoạch khảo sát, xác minh, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ theo từng cấp. Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cơ quan Thường trực tiến hành khảo sát, xác minh những khu vực xảy ra chiến tranh trên địa bàn có an táng liệt sĩ. Xác minh các thông tin mộ liệt sĩ do nhân dân và Cựu chiến binh cung cấp. Phối hợp với các cơ quan liên quan và gia đình thân nhân liệt sĩ tổ chức cất bốc, bàn giao cho cấp ủy, chính quyền các địa phương bảo đảm trang trọng, đúng quy định, phù hợp với phong tục tập quán của địa phương, được cấp ủy, chính quyền các địa phương và thân nhân gia đình liệt sĩ ghi nhận, đánh giá cao.

Căn cứ hồ sơ lưu trữ tại cơ quan đơn vị, thông tin do các đơn vị cung cấp Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chỉ đạo cơ quan Thường trực thường xuyên thông báo cho thân nhân liệt sĩ về nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ qua đó đã giúp cho thân nhân gia đình liệt sĩ biết được nơi hy sinh của người thân, thuận lợi cho quá trình thăm viếng và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay đã cung cấp 1.000 lượt thông tin cho thân nhân liệt sĩ về nơi hy sinh, nơi chôn cất liệt sĩ.

Nhìn chung, trong những năm qua Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã thường xuyên quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, đề án, hướng dẫn của cấp trên về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thông qua công tác triển khai, thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đã tạo điều kiện thuận lợi, tư vấn, hỗ trợ gia đình liệt sĩ đi tìm kiếm, di chuyển hài cốt liệt sĩ hy sinh trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của nhà nước. Qua đó đáp ứng một phần nguyện vọng của Nhân dân và thân nhân gia đình liệt sĩ, góp phần thực hiện, giải quyết tốt chính sách hậu phương quân đội. Đồng thời thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa của tỉnh đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vương Hòa