Lạng Sơn chủ động thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền

Lạng Sơn là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc, có vị trí quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 8.310,2 km2; có đường biên giới dài 231,74 km tiếp giáp với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Đơn vị hành chính gồm 10 huyện, 01 thành phố, với 200 xã, phường, thị trấn và 1.676 thôn, tổ dân phố. Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn có 15 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 10 đảng bộ huyện, 01 đảng bộ thành phố, 01 đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, 03 đảng bộ lực lượng vũ trang trực thuộc Tỉnh ủy; ngoài ra có 03 ban cán sự đảng và 06 đảng đoàn. Toàn Đảng bộ tỉnh có 717 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 304 đảng bộ cơ sở, 413 chi bộ cơ sở. Tổ chức đảng dưới đảng bộ cơ sở là 3.213, trong đó: 11 đảng bộ bộ phận, 3.202 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; Đảng bộ tỉnh có tổng số 67.722 đảng viên.

1

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ năm (Nguồn ảnh: Báo điện tử ĐCSVN)

Thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, gương mẫu, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách gắn với kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, qua đó tạo sự đồng thuận thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết, kiên trì ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và vi phạm các nội dung quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ. Thường xuyên tự kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những sai sót và chịu trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ thuộc phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm được giao. Kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế về công tác cán bộ theo thẩm quyền được phân cấp. Quy định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân, quy trình, thủ tục, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong từng khâu về công tác cán bộ.

Các cơ quan, đơn vị đã ban hành quyết định về phân công nhiệm vụ cụ thể trong tập thể lãnh đạo; quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị trực thuộc; quy định cụ thể trách nhiệm của tập thể, cá nhân, quy trình, thủ tục, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trong từng khâu về công tác cán bộ. Việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện theo đúng quy định. Công tác quy hoạch được thực hiện theo đúng hướng dẫn, quy định của cấp trên. Hằng năm, đã triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý; phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với từng chức danh theo đúng quy định. Công tác bổ nhiệm thực hiện theo quy định của trung ương, của tỉnh bảo đảm quy trình bổ nhiệm dân chủ, chặt chẽ, công khai; nhân sự được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại bảo đảm kê khai trung thực lý lịch tài sản, thu nhập, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động luôn được quan tâm kịp thời, đúng quy định.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các cơ quan tham mưu, giúp việc, các cơ quan cấp dưới và cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý trong thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ. Chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ và Quy định số 205- QĐ/TW. Từ năm 2019 đến năm 2022, toàn tỉnh tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác cán bộ đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc, các cơ quan cấp dưới và cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý trong thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ được 267 cuộc.

Từ khi có Quy định số 205-QĐ/TW, các cấp uỷ, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt, không để xảy ra việc cán bộ có hành vi tiếp cận, thiết lập quan hệ, hối lộ, mua chuộc người có trách nhiệm, chức vụ, quyền hạn hoặc người có liên quan nhằm mục đích có được vị trí, chức vụ, quyền lợi cho cá nhân. Không lợi dụng các dịp lễ, tết, sinh nhật và các cơ hội khác, sử dụng danh nghĩa tình cảm cá nhân hoặc danh nghĩa tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân khác để tặng quà, tiền, bất động sản, sắp xếp các hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ lãnh đạo, người có thẩm quyền hoặc người có liên quan nhằm mục đích được sự ủng hộ, tín nhiệm, được vị trí, chức vụ, quyền lợi cá nhân.

Không phát hiện việc lợi dụng các mối quan hệ thân quen, sử dụng lợi thế, vị trí công tác, uy tín của người khác để tác động, tranh thủ, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, bổ nhiệm mình hoặc người khác vào vị trí, chức vụ theo ý đồ cá nhân hoặc một nhóm người. Thực hiện tốt việc nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc dùng uy tín, ảnh hưởng của bản thân và gia đình gợi ý, tác động, gây áp lực để người khác quyết định hoặc tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo ý mình; nhận xét, đánh giá không đúng sự thật hoặc làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ nhân sự, kết quả bầu cử, lấy phiếu giới thiệu, phiếu tín nhiệm, thi tuyển nhằm có lợi cho nhân sự hoặc để đạt mục đích cá nhân.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan, đơn vị làm tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong việc phát hiện, tiếp nhận thông tin liên quan hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền và kịp thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý; cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình kiểm tra, xử lý hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền ở các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội thông qua việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình đến từng hội viên, đoàn viên, nếu phát hiện hành vi chạy chức, chạy quyền, bao che, tiếp tay chạy chức, chạy quyền thì kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra và xử lý, đồng thời giám sát việc thực hiện kiến nghị theo quy định. Công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đi vào thực chất, trọng tâm, trọng điểm, có đầu điểm công việc rõ ràng, cụ thể.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tập trung đổi mới phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng nhiều nơi đã có sự chuyển biến tích cực, rõ nét, lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nghị quyết của cấp trên vào điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị; xây dựng Đề án “xây dựng, cơ cấu đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; công tác đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện bảo đảm nghiêm túc, công khai, minh bạch, không áp đặt, quy trình chặt chẽ, không để xảy ra đơn thư, khiếu nại.

Cấp ủy tỉnh đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nghị định của Chính phủ về kiện toàn, sắp xếp bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, công khai, minh bạch. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố và Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các kế hoạch, hướng dẫn để triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ. Công tác tổ chức xây dựng Đảng về tổ chức bộ máy, biên chế, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đánh giá, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, chế độ, chính sách, chăm sóc sức khoẻ cán bộ được quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện bài bản, khoa học, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, hiệu quả.

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW, việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện chặt chẽ hơn theo các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ. Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở chấp hành và thực hiện nghiêm túc Quy định số 205-QĐ/TW, khắc phục được tính cục bộ địa phương kép kín trong công tác giới thiệu ứng cử, bầu cử, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; tạo điều kiện cho những đồng chí cán bộ thật sự có năng lực, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức để bố trí người đứng đầu cơ quan lãnh đạo các cấp từ huyện đến cơ sở; đồng thời đưa những người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách quy hoạch, giới thiệu ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm hoặc bố trí công tác khác, không để những phần tử cơ hội, phần tử xấu lọt vào bộ máy lãnh đạo các cấp. Qua đó góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hôi XIII của Đảng.

Vương Hòa