Lạng Sơn chú trọng nâng cao chất lượng công tác triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng

Công tác triển khai quán triêt, học tập, tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng là khâu rất quan trọng nhằm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết của Đảng đã đề ra.

1

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Trong thời gian qua, công tác triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng được các cấp uỷ đảng trên địa bàn tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng, qua đó góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng đã từng bước được đổi mới về nội dung, hình thức, chất lượng, hiệu quả được nâng lên; đa dạng hóa các hình thức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, kết hợp giữa học trực tiếp và trực tuyến kết nối từ Trung ương (hoặc từ tỉnh) đến các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã mở rộng được đối tượng tham gia học tập nghị quyết và tiết kiệm thời gian, kinh phí cho cơ sở, được cán bộ, đảng viên đánh giá cao; báo cáo viên là các đồng chí có nhiều kinh nghiệm, am hiểu lý luận và thực tiễn, truyền đạt dễ hiểu, dễ nhớ, thu hút được người nghe. Qua các đợt triển khai quán triệt, học tập nghị quyết, tỷ lệ đảng viên được tham gia học tập đạt từ 95% trở lên. Cùng với đó, việc xây dựng, ban hành kế hoạch, hướng dẫn quán triệt, học tập, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đảm bảo bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được cụ thể hoá thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, có tính khả thi. Công tác tuyên truyền nghị quyết của Đảng được các cấp ủy đảng chú trọng triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp và hiệu quả, đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, so với yêu cầu thực tiễn đặt ra, công tác triển khai quán triệt học tập, tuyên truyền thực hiện nghị quyết tại một số cấp ủy đảng vẫn còn một số hạn chế, đó là Một số cấp ủy đảng ở cơ sở chưa thật sự quan tâm đến chất lượng, hiệu quả học tập nghị quyết, nên việc học tập, quán triệt có lúc còn hình thức. Một số nơi tổ chức học tập lồng ghép với nhiều nội dung khác nhau, hoặc rút ngắn thời gian. Việc học tập nghị quyết chủ yếu mới dừng ở khâu báo cáo những nội dung của nghị quyết, chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết của cấp ủy. Ý thức tham gia học tập nghị quyết của một số cán bộ, đảng viên chưa cao, chưa phát huy tinh thần trách nhiệm tham gia góp ý xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp uỷ để triển khai thực hiện nghị quyết ở cấp mình. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện nghị quyết tại một số tổ chức đảng chưa được chú trọng thực hiện thường xuyên. Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của Đảng trong Nhân dân còn hạn chế.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền thực hiện nghị quyết của Đảng, các cấp ủy đảng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng và cán bộ, đảng viên trong học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác gương mẫu trong việc tham gia học tập, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, xác định rõ việc học tập nghị quyết vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Đa dạng hoá hình thức tổ chức quán triệt học tập, tuyên truyền thực hiện nghị quyết; tuỳ theo yêu cầu của từng nghị quyết để áp dụng hình thức tổ chức cho phù hợp với đối tượng. Quan tâm lựa chọn báo cáo viên có phẩm chất, năng lực và có phương pháp truyền đạt hấp dẫn, dễ hiểu. Chú trọng xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết; phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận kỹ để chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thực sự sát với điều kiện thực tiễn, có tính khả thi cao, cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; đồng thời có sự phân công trách nhiệm và quy định thời gian thực hiện, tránh chung chung; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên các cấp; thường xuyên kiểm tra, giám sát, chú trọng sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động của cấp ủy các cấp để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống./.

N.T.S