Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá về phát triển du lịch

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong đó công tác tuyên truyền, quảng bá, phát triển du lịch có vị trí, vai trò quan trọng nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra.

1

Điểm du lịch Mẫu Sơn, Lạng Sơn (Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn)

Với mục tiêu phát triển du lịch Lạng Sơn đến năm 2025 trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Trong thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, địa phương đã chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; tăng cường xúc tiến, quảng bá, xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh để phát triển du lịch. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 08- NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chương trình hành động số 74/CTr-TU, ngày 28/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 27/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 và các chiến lược, chính sách, pháp luật về du lịch nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động và các tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động du lịch, bảo đảm phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Công tác tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của việc phát triển du lịch được triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện thông qua việc tuyên truyền lồng ghép với hội nghị chuyên đề của các cơ quan, đơn vị, các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh,... đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của ngành du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời các nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch được triển khai thực hiện từng bước thông qua các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về du lịch hàng năm và từng giai đoạn, qua đó góp phần tích cực vào việc hoàn thiện mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2030.

Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, đặc sắc nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách, giúp khách du lịch dễ dàng tiếp cận thông tin về Lạng Sơn. Cùng với đó, tổ chức tốt các sự kiện văn hóa, du lịch, hội chợ, các hội nghị xúc tiến đầu tư: Tổ chức Festival Hoa đào - Xuân Xứ Lạng  và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; Tổ chức Cuộc thi Vườn cây Hoa Đào đẹp và Cây Hoa Đào đẹp Xứ Lạng; Tổ chức Lễ hội Hoa hồi Văn Quan; lễ hội Na Chi Lăng; lễ hội hồng Bảo lâm; lễ hội hồng Vành Khuyên; tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Bắc Sơn; Tham gia chuỗi hoạt động của chương trình du lịch Qua miền di sản Việt Bắc, Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội; tham dự hội nghị Xúc tiến đầu tư du lịch tại Tuyên Quang; Phối hợp tổ chức thành công lễ hội Kỳ hoa tạo sức lan tỏa lớn góp phần tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh và sức hấp dẫn của du lịch Lạng Sơn. Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, báo của Trung ương, địa phương. Quan tâm nâng cao chất lượng, sản xuất, tái bản các ấn phẩm, sản phẩm du lịch để tuyên truyền, quảng bá. Công tác xây dựng sản phẩm du lịch được quan tâm, thúc đẩy với các hoạt động: khảo sát du lịch leo núi Phja Pò (huyện Lộc Bình), khảo sát xây dựng sản phẩm tour, tuyến du lịch của huyện Tràng Định, huyện Đình Lập, khảo sát đánh giá tiềm năng phát triển du lịch của các huyện Văn Quan, huyện Chi Lăng.

Khuyến khích, tôn vinh các danh hiệu, nhãn hiệu, sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh: chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch là nông sản tại địa phương; tôn vinh sản phẩm nông nghiệp có giá trị nhằm phục vụ phát triển du lịch; đăng ký sản phẩm tham gia danh mục “Top 100 đặc sản ẩm thực và quà lưu niệm của tổ chức ẩm thực Việt Nam” do tổ chức Kỷ lục Việt Nam bình chọn; triển khai Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2030 để phát triển đa dạng các sản phẩm đặc sản, đặc trưng của tỉnh phục vụ nhu cầu ẩm thực, lưu niệm, du lịch văn hóa cộng đồng của khách du lịch; phối hợp tổ chức các lễ hội quảng bá sản phẩm du lịch như: quýt, na, hồi, vịt quay, lợn quay, rượu Mẫu Sơn,...Tiếp tục duy trì Chuyên mục “Sắc màu biên cương” quảng bá hình ảnh du lịch Lạng Sơn trên Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, chuyên nghiệp và nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch trong và ngoài nước. Triển khai xây dựng, phát triển hệ thống du lịch thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ và những ưu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào phát triển du lịch. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống du lịch thông minh, góp phần số hóa dữ liệu du lịch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tuyên truyền, quảng bá và bán sản phẩm, tạo kết nối giữa doanh nghiệp và du khách, góp phần thúc đẩy du lịch phát triển mạnh. Xây dựng Biểu trưng và khẩu hiệu du lịch Lạng Sơn, đây là nền tảng để xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và hệ thống các sản phẩm nhận diện thương hiệu du lịch Lạng Sơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền, quảng bá với hình ảnh đặc trưng của tỉnh. Qua đó, công tác xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Lạng Sơn ngày càng sâu rộng và mang lại hiệu quả cao.

Để công tác tuyên truyền về phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh ngày càng sâu rộng, lan tỏa và hiệu quả, trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các cơ quan truyền thông của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, mảnh đất, con người xứ Lạng đến với bạn bè trong nước và quốc tế; nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan xúc tiến đầu tư, thông tin xúc tiến, quảng bá du lịch với sự tham gia tích cực của Hiệp hội du lịch tỉnh; quan tâm đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước và ưu tiên huy động các nguồn lực xã hội cho công tác xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch. Phối hợp tổ chức các lễ hội, các sự kiện du lịch, các hội nghị, hội thảo chuyên đề về du lịch để tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch phù hợp, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

NTS