Sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06

ct

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu kết luận hội nghị

Sáng 22/6, Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) của tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời. Tỉnh đã thành lập Tổ Công tác cấp tỉnh và 11 tổ công tác cấp huyện; 200 tổ công tác cấp xã; 1.676 tổ công tác cấp thôn và ban hành kế hoạch công tác, quy chế hoạt động để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án trên địa bàn toàn tỉnh.

Qua đó, các nhiệm vụ đề án thuộc trách nhiệm của địa phương cơ bản được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng lộ trình đề ra. Công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp căn cước công dân kết hợp cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân được lực lượng chức năng triển khai khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả; duy trì dữ liệu dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ triển khai đề án.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận nhằm làm rõ kết quả triển khai, cũng như chỉ ra những khó khăn, hạn chế, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ nhằm thực hiện tốt đề án trong thời gian tới.

ca

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Lạng Sơn đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện Đề án 06 và có những kết quả bước đầu rất quan trọng. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí đề nghị các thành viên tổ công tác, nhất là đơn vị thường trực tổ công tác cần phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân nhận thức rõ lợi ích, tiện ích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Đề án 06; các ngành chức năng, các huyện, thành phố căn cứ vào kế hoạch để triển khai, chỉ đạo thực hiện đề án hiệu quả và chủ động khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; tập trung rà soát, đánh giá và đề xuất trang cấp bổ sung thiết bị phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; quan tâm bố trí nguồn nhân lực, tạo nhân tố nòng cốt để triển khai thực hiện đề án…

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ban, ngành tăng cường phối hợp để tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo Quy chế làm việc của tổ công tác.

Nguồn: https://baolangson.vn/chinh-tri/508243-so-ket-danh-gia-ket-qua-thuc-hien-de-an-06.html