Đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống

 
Th2, 02, 2023 0
Không có nơi nào trên thế giới này, có một cụm từ “ĐẢNG TA” được lưu luyến trong cửa miệng của đông đảo nhân dân dành cho Đảng cầm quyền. Theo các nhà nghiên cứu chính trị và lịch sử ở trong nước cũng như ở nước ngoài, hai từ đặc biệt ấy hàm chứa tâm trạng và tình cảm quý mến, biết ơn của nhân dân…
 
Th1, 10, 2023 0
Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW (ngày 17/11/2022) về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Một trong những giải pháp được đưa ra để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam…
 
Th1, 10, 2023 0
Sau bao gian nan, thử thách, con dốc 2022 đã đưa chúng ta tới đỉnh. Một năm dốc sức phục hồi và phát triển, không ít thăng trầm và nhiều ấn tượng. Trước thềm năm mới 2023, có thể tự tin nói rằng, những thành tựu đạt được như lửa thử vàng, tạo đà bước vào năm mới - năm bản lề của kế hoạch kinh tế -…
 
Th1, 05, 2023 0
Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 – 2025... Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh Lạng Sơn cũng phải đối…
 
Th1, 03, 2023 0
Ngày 30/12/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy TP.…
 
Th12, 20, 2022 0
Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn có tổng số 690 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 310 đảng bộ cơ sở, 380 chi bộ cơ sở) thuộc 15 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, với 67.865 đảng viên (số liệu tính đến 13/7/2022). Tổ chức bộ máy ủy ban kiểm tra hiện nay gồm: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, 15 ủy ban kiểm tra huyện ủy, thành…
 
Th12, 14, 2022 0
LTS: Quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn coi trọng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo (PTLĐ), nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ qua từng giai đoạn lịch sử. Thế nhưng, thời gian qua, vì nhiều lý do khác nhau, việc đổi mới PTLĐ của Đảng đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần sớm…
 
Th12, 14, 2022 0
Năm 2022, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 và Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/…
 
Th12, 09, 2022 0
Qua 2 ngày làm việc, Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện hội nghị Trung ương 6, khóa XIII với sự tham gia của gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên trong toàn quốc đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra. Hình ảnh tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán…
 
Th12, 07, 2022 0
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết…