Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đoàn đại biểu tỉnh Lạng Sơn tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng