Kế hoạch Triển khai xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính mở rộng thành phố Lạng Sơn và thành lập một số phường thuộc thành phố Lạng Sơn