Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 31/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ đảng, giai đoạn 2021 –2025