Kế hoạch Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị vềp hương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045