Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghịlần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII