Đề án tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội đến năm 2025 và những năm tiếp theo