Thông báo kết luận của PG.TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám độc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch HĐLLTW tại Hội nghị triển khai Chỉ thị 34 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện đề án đưa nội dung quyền con người..