Tăng cường thực hiện “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn”