Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện Quyết định số 238 QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng