Tuyên truyền công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn giai đoạn 2)