Cơ cấu tổ chức

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn hiện nay có 21 biên chế bao gồm 03 đồng chí lãnh đạo Ban, 08 đồng chí lãnh đạo phòng chuyên môn và 10 đồng chí chuyên viên.

- Tổ chức bộ máy bao gồm 03 phòng chuyên môn:

+ Phòng Tuyên truyền

+ Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng

+ Phòng Tổng hợp - Khoa giáo.

- Các tổ chức đảng và đoàn thể:

+ Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với 21 đảng viên.

+ Công đoàn cơ sở gồm 21 đồng chí đoàn viên

I. LÃNH ĐẠO BAN

1. Trưởng Ban

2

Đồng chí Phùng Quang Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

2. Phó trưởng Ban Thường trực

 

3

Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam

 

3. Phó trưởng Ban

2

Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn

 

II. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Phòng Tuyên truyền

tp

Đồng chí Nông Thị Thanh Tâm, Trưởng phòng

 

2. Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng

aaa

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh,Trưởng phòng

 

3. Phòng Tổng hợp - Khoa giáo

tt

Đồng chí Nông Thị Thu, Trưởng phòng