Đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống

 
Th3, 28, 2023 0
Sáng ngày 28/3/2023 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp Ban Tổ chức,  Tổ ra đề, Tổ thẩm định, Tổ kỹ thuật, Tổ thư ký, Tổ giúp việc Cuộc thi trắc nghiệm trên internet “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (15/6/1933 - 15/6/2023)”. Chủ trì cuộc họp đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên…
 
Th3, 24, 2023 0
Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng. Quá trình thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và Nghị quyết số 37-NQ/TW,…
 
Th3, 24, 2023 0
 Văn học, nghệ thuật có vị trí, vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội, là lĩnh vực đặc biệt tinh tế của văn hóa; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam. Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính…
 
Th3, 24, 2023 0
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng trên các lĩnh vực. Thành phố tiếp tục là động lực, đầu tàu, dẫn dắt trong vai trò của một trung tâm lớn về kinh tế…
 
Th3, 24, 2023 0
Sau 12 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư khoá X, công tác ngoại giao kinh tế đã có chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngoại…
 
Th3, 20, 2023 0
Sáng ngày 18/3/2023, Ban đại diện Hội người Cao tuổi tỉnh Lạng Sơn tiếp sóng Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy…
 
Th3, 16, 2023 0
Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều…
 
Th3, 14, 2023 0
Ngày 2/2/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 96-QĐ/TW về việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị” (Quy định 96), thể hiện rõ những bước tiến mới trong việc đánh giá cán bộ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở nước ta đáp…
 
Th3, 03, 2023 0
Sau hơn 3 năm Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 – 2025 và Nghị quyết 15/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về sửa…
 
Th3, 01, 2023 0
Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là một trong những nội dung cơ bản được xác định trong Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, hiệu quả công…