Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm”, ngày 08/9/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

3

Đ/c Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị (Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn)

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đoàn Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; đồng chí Chu Lệ Hường, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh…

4

Đ/c Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

6

Đ/c Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị (Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn)

6

Đ/c Đoàn Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

7

Đ/c Hồ Thị Lan Anh, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

5

Đ/c Chu Lệ Hường, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm cụ thể hóa các nội dung nêu trong Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nghiên cứu và xây dựng dự thảo Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ với Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Dự thảo Chương trình phối hợp công tác đã được gửi tới các cơ quan phối hợp thực hiện để xin ý kiến tham gia góp ý, thống nhất các nội dung. Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc, tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, đến nay, nội dung Chương trình phối hợp công tác đã được hoàn thiện, thống nhất. Tại Hội nghị ngày hôm nay, đại diện lãnh đạo các cơ quan Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,  Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh sẽ tiến hành ký kết Chương trình phối hợp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Sau khi ký kết, trên cơ sở các nội dung Chương trình phối hợp công tác, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác phối hợp, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước; tạo sự đồng thuận trong việc triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm Nhân dân quan tâm; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

6

Toàn cảnh Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác

6

Các đại biểu ký kết Chương trình phối hợp (Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định việc ký kết Chương trình phối hợp công tác là rất quan trọng, cần thiết, giúp phát huy vai trò của từng cơ quan cũng như tạo ra sức mạnh tổng hợp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Đồng chí đề nghị: Ngay sau khi ký kết, để Chương trình phối hợp sớm đi vào thực tiễn và thực hiện hiệu quả, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường tuyên truyền, quán triệt nội dung Quyết định số 238-QĐ/TW; chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung Chương trình phối hợp đã đề ra, bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan để tích cực, chủ động hợp tác, tạo điều kiện, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy cần thực hiện tốt vai trò là cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Chương trình phối hợp đã ký, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo, định hướng hệ thống ngành Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục chú trọng đầu tư, quan tâm nâng cao chất lượng tham mưu, thẩm định, đánh giá tác động xã hội và dự báo tình hình hình đối với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các dự án lớn, nhạy cảm; chủ động nắm bắt dư luận xã hội, phản ánh, phát hiện kịp thời các vấn đề bức xúc đang xảy ra, trao đổi với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp để thống nhất định hướng tư tưởng, dư luận xã hội... Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cần chủ động đề xuất nội dung phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hằng năm hoặc trước khi xây dựng chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế - xã hội; giải quyết vụ án, vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Định kỳ hằng quý hoặc khi cần thiết có văn bản cung cấp thông tin với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về các nội dung có liên quan của ngành để phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc. Căn cứ Chương trình phối hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp; Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, hướng dẫn Hội đồng nhân dân các cấp; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân các cấp; Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung của Chương trình phối hợp. Mỗi cơ quan phối hợp cần phân công một đồng chí lãnh đạo phụ trách, theo dõi tiến độ, chất lượng thực hiện Chương trình phối hợp; trong quá trình phối hợp cần phải chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gắn với biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc…

4

4

4

Một số hình ảnh tại Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa các cơ quan. Đồng chí mong muốn sau lễ ký kết Chương trình phối hợp, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh sẽ được đẩy mạnh, tăng cường và đi vào nề nếp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của Nhân dân; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Vương Hòa