Tỉnh

 
Th12, 13, 2022 0
Sáng 12/12/2022, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường…
 
Th8, 10, 2022 0
Thời gian qua, hoạt động đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,…
 
Th7, 27, 2022 0
Ngày 27/7, Hội đồng thẩm định Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Lạng Sơn năm 2022 họp thống nhất kết quả thẩm định các bài viết tham dự Cuộc thi. Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban…
 
Th2, 03, 2023 0
Ngày 22/10/2018 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW, trong đó xác định rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là…
 
Th1, 05, 2023 0
Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Quyết…
 
Th12, 05, 2022 0
Hiện nay, các thế lực thù địch ra sức thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhằm chống phá cách mạng nước ta, để nâng cao nhận thức cho cán bộ từ cấp tỉnh tới cơ sở, phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vai trò của các giảng viên khối lý luận chính trị trong hệ thống…
 
Th11, 23, 2022 0
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai các giải pháp cụ thể, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đây, đã kịp thời cung cấp…
 
Th10, 27, 2022 0
Ngày 1/3/2022, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức phát động Cuộc thi viết chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan…
 
Th8, 10, 2022 0
Phát huy vai trò xung kích của thế hệ trẻ, thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm thiết thực trong việc huy động lực lượng đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Hiện toàn tỉnh có trên 47 nghìn…
 
Th7, 16, 2022 0
Chiều 15/7, đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp triển khai thẩm định các bài viết tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh,…