Tỉnh

 
Tháng 5, 18, 2022 0
Khoa học và công nghệ giữ vai trò then chốt trong việc phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, bảo vệ tài nguyên và môi trường, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tốc độ phát triển và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Phát triển khoa học và công nghệ nhằm mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hoá,…
 
Tháng 5, 17, 2022 0
Hoạt động khoa học và công nghệ là hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và triển khai thực nghiệm, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến và hoạt động sáng tạo khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ”. Trong đó: “Khoa học là hệ thống tri…
 
Tháng 5, 07, 2022 0
Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, thể hiện truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự ghi nhận, tôn vinh của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với…
 
Th4, 27, 2022 0
Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, được coi là một trong những chính sách ưu tiên hàng đầu để bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện các nhiệm vụ công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tỉnh Lạng Sơn đã tích cực, chủ…
 
Th4, 13, 2022 0
Trải qua sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Lạng Sơn là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, phát huy truyền thống ''uống nước nhớ nguồn'' của dân tộc Việt Nam, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn luôn xác định công tác…
 
Th4, 07, 2022 0
Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến người cao tuổi với nhiều chủ trương và chính sách liên tục qua các thời kỳ nhằm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Từ ngay sau cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Hồ đã có ''Thư gửi các vị phụ lão'' vào ngày 21/9/1945, trong đó, Bác đã thăm…
 
Th3, 18, 2022 0
Xác định vai trò quan trọng của an toàn thực phẩm đối với sức khỏe người tiêu dùng, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục…
 
Th3, 10, 2022 0
Trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai thi hành hiệu quả Luật Tài nguyên nước năm 2012. Luật Tài nguyên nước đã đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong quản lý, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh. Việc chấp hành quy định của Luật và nhận thức của các cấp, các ngành,…
 
Th3, 10, 2022 0
Kể từ cuối tháng 3 năm 2021, thế giới ghi nhận làn sóng dịch bùng phát tại nhiều quốc gia với biến thể Delta khả năng lây nhanh, mạnh. Đặc biệt biến thể Omicron xuất hiện từ tháng 11/2021 với độ lây nhiễm cao hơn nhiều so với chủng Delta, tăng nguy cơ quá tải hệ thống y tế. Đến nay, thế giới đã ghi…
 
Th3, 03, 2022 0
Trong những năm qua, công tác xây dựng gia đình luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh đặc biệt quan tâm, có bước chuyển biến tích cực, ngày càng có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.…