Bắc Sơn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 14/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tổ chức triển khai Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

1

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Sơn lần thứ XXII (Nguồn ảnh: Trang TTĐT huyện Bắc Sơn)

Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu trong hội họp, đi cơ sở, sử dụng xe, sử dụng tài sản công; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị, với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên truyền thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ngay tại cơ sở; kết hợp chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, qua đó, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, huyện tích cực chỉ đạo cấp ủy các cấp tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư (Khóa XI) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định 1049-QĐ/HU, ngày 30/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào các buổi sinh hoạt chi bộ, lồng ghép đưa vào sinh hoạt chuyên đề; cụ thể hóa các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện trách nhiệm nêu gương của mình.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành các văn bản, đẩy mạnh tuyên truyền về việc tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI và Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thầy, cô giáo, học sinh và Nhân dân trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng, tham gia Giải thưởng; đồng thời, tổ chức tuyên truyền công bố Thể lệ Giải thưởng rộng rãi trên hệ thống Đài truyền thanh và Trang thông tin điện tử của huyện.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cụ thể chủ động đăng ký xây dựng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Xây dựng quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ và quan hệ xã hội; quy định các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trong việc thực hiện và xử lý vi phạm,... qua đó đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức, chất lượng và hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu ban hành các văn bản triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường phổ thông theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các nhà trường đã đưa vào giảng dạy bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” từ lớp 2 đến lớp 12 lồng ghép trong môn Đạo đức, Giáo dục công dân và các môn học liên quan, trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt lớp và sinh hoạt Đoàn, Đội,... Ngành giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nhà trường và các thầy, cô giáo đã thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học, phát huy tính tích cực của học sinh trong học tập. Triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học do Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo quy định gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được quan tâm chỉ đạo, gắn với thực hiện các nghị quyết của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Qua kiểm tra, giám sát các chi bộ, đảng bộ và các cá nhân đều thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị theo đúng quy định.

Nhìn chung, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Sơn đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo được sự thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, góp phần quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Vương Hòa