Bắc Sơn tăng cường nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ và lịch sử truyền thống

Thực hiện Kết luận số 112-KL/TU, ngày 05/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 31/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ và lịch sử truyền thống, Ban Thường vụ Huyện uỷ Bắc Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống trên địa bàn huyện; chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận 112-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân huyện cấp kinh phí hàng năm cho công tác nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống theo quyết định số 167-QĐ/TU, ngày 28/02/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc quy định mức chi biên soạn cuốn lịch sử đảng bộ các cấp, lịch sử truyền thống; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản cuốn lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo đúng kế hoạch để tổ chức triển khai phục vụ công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống theo quy định.

1

Qua chỉ đạo thực hiện, công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả quan trọng. Huyện đã biên soạn, xuất bản được 14 cuốn sách lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống gồm: Lịch sử phong trào cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc xã Hưng Vũ (1930 – 2005); Lịch sử Quân sự huyện Bắc Sơn (giai đoạn 1945 – 2012); Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Lập (giai đoạn 1936 – 2013); Lịch sử Công an huyện Bắc Sơn (giai đoạn 1946 – 2013); Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Bắc Sơn (giai đoạn 1936 – 2013); Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Quỳnh Sơn (giai đoạn 1930 – 2015); Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Hữu Vĩnh (giai đoạn 1936 – 2014); Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc xã Vũ Lăng (giai đoạn 1930 – 2015); Lịch sử Đảng bộ xã Vũ Lễ (giai đoạn 1930 – 2019); Lịch sử Đảng bộ xã Long Đống 1930 – 2018; Lịch sử Đảng bộ xã Chiến Thắng (1954 – 2019); Lịch sử Đảng bộ xã Trấn Yên (1930 – 2017); Lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Sơn (1930 – 1954); Lịch sử Đảng bộ huyện Bắc Sơn (1986 – 2018).

Các cuốn sách đang biên soạn gồm: Lịch sử Đảng bộ xã Tân Tri; Lịch sử Đảng bộ xã Đồng Ý; Lịch sử Đảng bộ xã Vũ Sơn; Lịch sử Đảng bộ xã Vạn Thủy; Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thành; Lịch sử Đảng bộ xã Nhất Tiến; Lịch sử Đảng bộ xã Nhất Hòa; Lịch sử Đảng bộ xã Chiêu Vũ; Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hương.

Huyện đã ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống các ngành giai đoạn 2022 – 2025 gồm: Lịch sử Huyện đoàn Bắc Sơn; Lịch sử Liên đoàn Lao động huyện Bắc Sơn; Lịch sử Hội Cựu chiến binh huyện Bắc Sơn; Lịch sử Hội Nông dân huyện Bắc Sơn; Lịch sử Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Sơn; Lịch sử Hội Phụ nữ huyện Bắc Sơn; Lịch sử ngành Giáo dục huyện Bắc Sơn; Lịch sử ngành Văn hóa - Thông tin huyện Bắc Sơn; Lịch sử ngành Y tế huyện Bắc Sơn; Lịch sử Đảng bộ thị trấn Bắc Sơn; nghiên cứu, biên soạn bổ sung tái bản và xuất bản Lịch sử Đảng bộ xã Hưng Vũ.

Các ấn phẩm lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống đã xuất bản của huyện đều bảo đảm theo đúng quy trình biên soạn theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về quy trình nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ địa phương, lịch sử truyền thống các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh. Trong quá trình tiến hành nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các cơ quan, đơn vị phối hợp với đơn vị chủ trì biên soạn và xuất bản để triển khai công tác khai thác, sưu tầm tư liệu, nghiên cứu, biên soạn. Sau khi đã hoàn thành xong các bản dự thảo, tiến hành tổ chức các hội thảo đóng góp ý kiến bổ sung, chỉnh sửa bản thảo, các cơ quan, đơn vị phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành thẩm định bản thảo trước khi xuất bản theo quy định.

Cùng với việc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản sách lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tiến hành triển khai công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân với các hình thức như: tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống; giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện, ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị; tổ chức thi tìm hiểu về lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống; tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... Thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục, góp phần quan trọng khơi dậy niềm tự hào dân tộc, về truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh. Qua đó góp phần định hướng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử cách mạng, lịch sử truyền thống, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương đề ra.

Vương Hòa