Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy: Đột phá từ một nghị quyết

Thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, những năm qua, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đặc biệt chú trọng việc sắp xếp đổi mới, tổ chức bộ máy (TCBM) tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bằng sự chủ động, tích cực của cả hệ thống chính trị, công tác này đã đạt những kết quả bước đầu tích cực.

  Chủ động, tích cực ở từng cấp, ngành

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp TCBM của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Mục tiêu tổng quát của nghị quyết là: tiếp tục đổi mới, sắp xếp TCBM của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước và chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ CBCCVC; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương…

vptu

Công chức Văn phòng Tỉnh ủy (đơn vị được tổ chức sắp xếp lại từ ngày 1/1/2019) thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Với quyết tâm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận dụng đúng quy định, linh hoạt, sát với tình hình thực tế của tỉnh. Cụ thể, BTV Tỉnh ủy đã bám sát nội dung Nghị quyết 18, các văn bản triển khai của Trung ương, từ đó tập trung lãnh đạo các cấp ủy, cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội từ tỉnh đến cơ sở chủ động quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân qua các văn bản, hội nghị, các cuộc sinh hoạt đảng, phương tiện thông tin đại chúng…

Cùng đó, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung rà soát và báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ để khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo… Qua đó, sau khi xem xét, căn cứ theo quy định, BTV Tỉnh ủy đã ban hành 12 quy định chức năng, nhiệm vụ, TCBM các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị trực thuộc; UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 15/15 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn tại 11/11 huyện, thành phố có nội dung sắp xếp lại TCBM…

Các cấp ủy, cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội có liên quan, nhất là các cấp ủy, chính quyền ở cấp huyện đã chủ động rà soát, sắp xếp TCBM, tinh giản biên chế, đồng thời tập trung xây dựng các đề án về sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã, các thôn, khối phố chưa đạt tiêu chuẩn, sắp xếp đội ngũ CBCC cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khối phố; thực hiện thí điểm sáp nhập các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện; thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu…

sxd

Cán bộ, viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trao đổi về nội dung hồ sơ công trình xây dựng

Huyện Văn Lãng là một trong những đơn vị cấp huyện làm tốt công tác này. Từ năm 2017 đến nay, cấp ủy, chính quyền huyện đã thực hiện thành công việc thí điểm hợp nhất các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện (sáp nhập Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) với Phòng Dân tộc thành Phòng LĐTB&XH – Dân tộc; sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND&UBND huyện); thực hiện thành công mô hình kiêm nhiệm chức danh Bí thư Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đồng thời là Trưởng Phòng Nội vụ huyện; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kiêm Chánh Thanh tra huyện; Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện…

Bà Nguyễn Thị Minh Hải, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy kiêm Trưởng Phòng Nội vụ huyện Văn Lãng cho biết: Ngay sau khi có các kế hoạch, văn bản triển khai Nghị quyết 18 của Trung ương, của tỉnh, Ban Tổ chức, Phòng Nội vụ huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh việc quán triệt, triển khai nghị quyết đến tất cả các cơ quan, đơn vị trong huyện, gắn với đó là kiểm tra, đôn đốc, giám sát thường xuyên.

Qua đó, quá trình thực hiện nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng định hướng. Sau sắp xếp, TCBM, nhân sự đảm bảo tinh gọn hơn; chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, khắc phục được tình trạng chồng chéo.

  Giảm đầu mối và biên chế

Với sự chủ động, tích cực ở từng cấp, từng ngành, quá trình thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và lộ trình phù hợp nên Nghị quyết 18 đã được thực hiện hiệu quả tại Lạng Sơn. Sau 5 năm triển khai, số lượng đầu mối cơ quan, đơn vị và biên chế của tỉnh đã giảm rõ rệt. Cụ thể toàn tỉnh giảm 2 đơn vị cấp tỉnh (từ 39 cơ quan năm 2017 đến nay còn 37); giảm 21 phòng chuyên môn cấp huyện (từ 142 phòng năm 2017 đến nay còn 121 phòng) và giảm 81 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện (từ 753 đơn vị năm 2017 đến nay còn 672 đơn vị); giảm 26 xã, thị trấn (từ 226 xã, phường, thị trấn năm 2017 đến nay còn 200 đơn vị); giảm 638 thôn, khối phố (từ 2.314 thôn, khối phố năm 2017 đến nay còn 1.676 thôn, khối phố)… Về biên chế, cả tỉnh giảm 2.852 trường hợp, trong đó, khối đảng, đoàn thể của tỉnh giảm 125 biên chế, đạt 10,84%; khối chính quyền giảm 2.727 biên chế, đạt 8,92%… Theo đánh giá của Tỉnh ủy, sau sắp xếp, TCBM cơ bản phù hợp, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Cùng đó, các cấp, ngành trong tỉnh còn thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức (CCVC); tinh giản biên chế đã gắn với sắp xếp TCBM, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, CCVC phù hợp hơn…

vp

Cán bộ Phòng Hành chính, Văn phòng Tỉnh uỷ trao đổi nghiệp vụ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là một trong những trường hợp điển hình. Được biết năm 2018, sau các bước rà soát về chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, cấp có thẩm quyền tỉnh đã quyết định hợp nhất Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng – kỹ thuật tỉnh với Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng tỉnh thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. Sau khi thành lập, ban có 7 phòng chuyên môn và hiện tại có 75 cán bộ, viên chức, người lao động. Sau hợp nhất 2 thành 1 đơn vị, tỉnh đã giảm được 1 đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, 3 phòng chuyên môn trực thuộc, 3 vị trí lãnh đạo (1 giám đốc, 2 phó giám đốc) và giảm 6 biên chế, 2 hợp đồng lao động.

Ông Bế Đức Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh khẳng định: Sau sắp xếp, cơ cấu bộ máy và nhân sự của ban đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Từ năm 2018 đến 2021, hằng năm, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cái được lớn nhất là số phòng chuyên môn, số nhân sự được tinh gọn hơn, giúp giảm các chi phí hành chính, tăng thêm thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao động… Để tinh gọn hơn nữa, thời gian tới, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, tham mưu tinh giản nhân sự dôi dư, hạn chế tuyển dụng mới…

Với kết quả đạt được như trên có thể thấy, Nghị quyết 18 đã được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc, hiệu quả, tạo sự đột phá về tinh giản bộ máy và biên chế. Để nghị quyết này đạt nhiều kết quả quan trọng hơn nữa, bộ máy ngày càng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền tỉnh cùng với việc tiếp tục làm tốt công tác chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết 18, sẽ kiến nghị với các cấp, ngành ở trung ương có những chỉ đạo cụ thể về TCBM từ tỉnh đến cơ sở nhằm đảm bảo phù hợp, thiết thực hơn nữa với điều kiện miền núi, biên giới của Lạng Sơn.

Trong 5 năm qua, số lượng đầu mối cơ quan, đơn vị và biên chế của tỉnh đã giảm rõ rệt. Cụ thể toàn tỉnh giảm 2 đơn vị cấp tỉnh (từ 39 cơ quan năm 2017 đến nay còn 37); giảm 21 phòng chuyên môn cấp huyện (từ 142 phòng năm 2017 đến nay còn 121 phòng) và giảm 81 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện (từ 753 đơn vị năm 2017 đến nay còn 672 đơn vị); giảm 26 xã, thị trấn (từ 226 xã, phường, thị trấn năm 2017 đến nay còn 200 đơn vị); giảm 638 thôn, khối phố (từ 2.314 thôn, khối phố năm 2017 đến nay còn 1.676 thôn, khối phố)… Về biên chế, cả tỉnh giảm 2.852 trường hợp, trong đó, khối đảng, đoàn thể của tỉnh giảm 125 biên chế, đạt 10,84%; khối chính quyền giảm 2.727 biên chế, đạt 8,92%…

Nguồn: https://baolangson.vn/chinh-tri/522132-doi-moi-sap-xep-to-chuc-bo-may-dot-pha-tu-mot-nghi-quyet.html