Giao ban công tác báo chí, văn hoá, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2022

Sáng ngày 05/7/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí, văn hoá, văn nghệ 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí của tỉnh; phóng viên các cơ quan báo chí trung ương thường trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước về báo chí, văn hóa, văn nghệ; đại diện lãnh đạo các cơ quan Hội Nhà báo tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; trưởng, phó các phòng, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.  

1

Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan báo chí của tỉnh, của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã tập trung tuyên truyền kịp thời các vấn đề thời sự, các sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội nổi bật của đất nước, của tỉnh; thực hiện nghiêm túc định hướng thông tin của cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí và phản ánh kịp thời những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Công tác văn hóa, văn nghệ đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của trung ương và của tỉnh. Chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về văn hóa, văn học, nghệ thuật; tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về những quan điểm, chủ trương của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ,... góp phần tích cực vào thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022.

1

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí, văn hoá, văn nghệ đã phát biểu làm rõ hơn những kết quả đạt được, trao đổi, thảo luận những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất, kiến nghị về công tác phối hợp thực hiện giữa các cơ quan nhằm nâng cao chất lượng công tác báo chí, văn hoá, văn nghệ trong thời gian tới.

1

Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, nỗ lực, cố gắng của các cơ quan báo chí, văn hoá, văn nghệ trong 6 tháng đầu năm 2022. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy chế phối hợp, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Các cơ quan báo chí tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh thực hiện tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 234-QĐ/TW, ngày 08/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tăng cường kiểm duyệt thông tin, rà soát, biên tập tránh sai sót; nâng cao chất lượng chuyên trang, chuyên mục; tăng thông tin về địa bàn đặc biệt khó khăn; có nhiều tin, bài phản ánh những mặt tích cực, cổ vũ, động viên, định hướng dư luận xã hội. Bưu điện tỉnh duy trì công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng đến các chi bộ, đảng bộ, thôn, bản, khối phố; vận động các cơ sở đảng và Nhân dân trên địa bàn đặt mua báo, tạp chí của Đảng; chỉ đạo các bưu điện huyện tiếp tục phối hợp với ban tuyên giáo huyện ủy, đảng ủy, UBND các xã về việc đặt mua báo Đảng theo Thông báo số 173-TB/TW ngày 06/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW. Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp quản lý hoạt động của phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh về thực hiện nghiêm túc Luật Báo chí, 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm các hoạt động của báo chí theo đúng tôn chỉ, mục đích, xử lý nghiêm các vi phạm. Hội Nhà báo tỉnh phối hợp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân cho người làm báo; tổ chức thực hiện hiệu quả “10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo”; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; động viên hội viên, nhà báo tích cực tham dự các giải báo chí. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục quan tâm tạo điều kiện cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí theo đúng quy định.

Đối với công tác văn hóa, văn nghệ: Tiếp tục thực hiện tốt Quy chế phối hợp; chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của ngành và địa phương. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận; các chiến lược, đề án, chương trình, kế hoạch của trung ương và của tỉnh về phát triển văn hóa, văn nghệ; trọng tâm là Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững đất nước; Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh; tập trung triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh về phát triển văn hóa; tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa. Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh nâng cao chất lượng sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật; tổ chức tập huấn, hội thảo nâng cao chất lượng các hoạt động sáng tạo cho hội viên thuộc các chi hội; tổ chức cho Chi hội Mỹ thuật và Chi hội Nhiếp ảnh tham gia Triển lãm Mỹ thuật và Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực; xây dựng kế hoạch và tổ chức trại sáng tác văn học, nghệ thuật trong tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021 - 2025; cổ vũ, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo tích cực tham gia Giải thưởng...


Ngọc Hân