Lạng Sơn thực hiên tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến người cao tuổi với nhiều chủ trương và chính sách liên tục qua các thời kỳ nhằm chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Từ ngay sau cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, Bác Hồ đã có ''Thư gửi các vị phụ lão'' vào ngày 21/9/1945, trong đó, Bác đã thăm hỏi, chúc sức khỏe và nhắn nhủ những người cao tuổi tiếp tục nêu gương sáng và truyền dạy kinh nghiệm quý báu cho con cháu. Sau khi Hội Người cao tuổi Việt Nam được thành lập ngày 10/5/1955, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 59-CT/TW ''về chăm sóc người cao tuổi''; Luật Người cao tuổi năm 2009 đã dành toàn bộ chương II để quy định về phụng dưỡng, chăm sóc người cao tuổi; Quyết định số 1781/QD-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020 với mục tiêu tổng quát là phát huy vai trò của người cao tuổi; nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi phù hợp với tiềm năng và trình độ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

2

CLB văn nghệ NCT thành phố Lạng Sơn tập luyện tiết mục tham dự Liên hoan tiếng hát NCT tỉnh năm 2020 (Nguồn ảnh: Báo Lạng Sơn)

Nhiều năm trở lại đây công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được các cấp, các ngành, đơn vị chức năng đặc biệt quan tâm, từ năm 2016 đến nay UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2389/QĐ-UBND, ngày 05/11/2016 về phê duyệt Kế hoạch thực hiện ''Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020''; Kế hoạch 101/KH-UBND, ngày 26/5/2017 thực hiện Đề án ''Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030''; Kế hoạch số 114/KH-UBND, ngày 22/6/2017 về thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 trong đó có chính sách đối với người cao tuổi; Kế hoạch số 140/KH-UBND, ngày 09/8/2017 thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi giai đoạn 2017-2025; Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn... các chế độ, chính sách về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu hỗ trợ trực tiếp đối với người cao tuổi.

Hiện nay tổng số người cao tuổi trên địa bàn tỉnh có 89.493 người, chiếm 11,25 % dân số. Thời gian qua công tác tuyên truyền thi hành Luật Người cao tuổi và các văn bản hướng dẫn triển khai Luật Người cao tuổi được các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo; công tác tuyên truyền thực hiện sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã xây dựng chuyên mục người cao tuổi mỗi tháng 04 kỳ, tổng thực hiện 2.400 phát sóng; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh được 286.800 lượt truyền thanh và thông qua các buổi sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn thể, các lớp, các chương trình tập huấn nghiệp vụ, thực hiện lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền qua các hội nghị, thông qua các hoạt động sinh hoạt chuyên đề ''Vui khỏe – Có ích'', nêu gương ''Ông bà mẫu mực – Con cháu thảo hiền'', ''Tuổi cao - Gương sáng''... Kết quả đã tổ chức được 1.111 cuộc tuyên truyền thu hút 61.916 lượt người tham dự; tổ chức 282 lớp tập huấn về công tác người cao tuổi cho 22.450 lượt cán bộ làm công tác người cao tuổi cấp huyện, xã, thôn; cấp phát 18.000 tờ rơi, tờ gấp. Thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, nhận thức của cộng đồng xã hội, nhất là cán bộ cơ sở về công tác người cao tuổi đã được nâng lên, chế độ chính sách đối với người cao tuổi được triển khai ngày một tốt hơn, giảm số lượng đơn thư của đối tượng hỏi về chính sách.

Tỉnh quan tâm thực hiện đúng quy định việc cấp và khám chữa bệnh cho người cao tuổi bằng thẻ bảo hiểm y tế. 100% người cao tuổi thuộc diện hưởng lương hưu, chính sách người có công, chính sách bảo trợ xã hội, người cao tuổi thuộc hộ nghèo... đều được cấp thẻ bảo hiểm y tế và hỗ trợ khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh. Tỷ lệ người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế đạt 83,78% so với tổng số người cao tuổi. Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh theo Thông tư số 35/2011/TT-BYT, ngày 15/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; số người cao tuổi được khám định kỳ ít nhất 01 lần/năm do trạm y tế xã tổ chức thực hiện là 184.035 lượt người cao tuổi, số người cao tuổi được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe tại xã, phường, thị trấn nơi cư trú 44.661 người. Hoạt động chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi, người cao tuổi cô đơn, bệnh nặng tại nơi cư trú được quan tâm, đã thực hiện khám chữa bệnh cho 2.055 lượt người, tạo điều kiện cho người cao tuổi dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với người cao tuổi. Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 02 bệnh viện có khoa lão khoa để chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, bố trí 81 gường điều trị nội trú cho người cao tuổi, có 15 nhân viên y tế được đào tạo chuyên về lão khoa. Hầu hết các bệnh viện tuyến huyện đều có các giường điều trị dành cho người cao tuổi nội trú. Người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và người có công với cách mạng khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đều được ưu tiên và được phổ biến bằng quy định cụ thể tại các cơ sở y tế. Có 01 cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp của tỉnh đang nuôi dưỡng, chăm sóc 20 đối tượng là người cao tuổi, số người cao tuổi này thuộc hộ nghèo, đời sống kinh tế khó khăn, không có người có quyền và nghĩa vụ phụng dưỡng chăm sóc nuôi dưỡng. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trong những năm qua đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả, Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế trong công tác xã hội hóa các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi do điều kiện kinh tế ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh còn khó khăn, việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách còn hạn chế. Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi. Thời gian tới cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong công tác chăm sóc người cao tuổi. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng, xã hội trong hoạt động chăm sóc người cao tuổi.

Củng cố nâng cao năng lực hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của cơ sở chăm sóc sức khỏe lao động xã hội phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác người cao tuổi và chất lượng cung cấp dịch vụ của các cơ sở y tế nhằm đảm bảo cho các đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nhanh, kịp thời các dịch vụ y tế phù hợp, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, khỏe tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về người cao tuổi; đẩy mạnh các hoạt động xã hội hóa công tác chăm lo cho người cao tuổi, nâng cao chất lượng dịch vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ đối với người cao tuổi. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội người cao tuổi các cấp.

 

Hoàng Phương