Một số kinh nghiệm trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, hoạt động đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

1

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác thông tin đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022

Trong thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, một trong những thủ đoạn tinh vi mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội sử dụng đó là triệt để lợi dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền, nói xấu chế độ, xuyên tạc quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta; kích động, lôi kéo các phần tử chống phá cách mạng; bôi nhọ nhân sự cấp cao và chia rẽ đoàn kết nội bộ nhằm làm giảm sút niềm tin của Nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực tế cho thấy không ít những thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là giới trẻ, đối tượng thường xuyên tiếp cận với mạng xã hội.

Trước tình hình đó, thời gian qua, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo tổ chức lực lượng đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chỉ đạo xây dựng và phát triển các fanpage, group trên mạng xã hội để tuyên truyền, chia sẻ, lan toả luồng thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc, xã phường, thị trấn cũng đã triển khai xây dựng được nhiều fanpage/group công khai của đơn vị, địa bàn để tuyên truyền, đăng tải các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến cán bộ đảng viên và người dân trên địa bàn, đơn vị; đồng thời chia sẻ, lan toả thông tin tích cực; những nội dung có liên quan khi phát sinh sự việc được nhiều người quan tâm, trước những sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh gắn với công tác tuyên truyền phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng... Lực lượng toàn tỉnh đã đăng tải, chia sẻ được gần 46.500 tin, bài, ảnh, video, phóng sự... trên báo chí, phát thanh truyền hình, trên internet, mạng xã hội, thu hút gần 3.810.000 lượt tiếp cận.

Bên cạnh lực lượng chuyên trách nòng cốt thiết lập các bloger cá nhân với hàng trăm tin, bài tham gia đấu tranh, hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ, đăng trạng thái, ban chỉ đạo các cấp thường xuyên huy động đông đảo lực lượng cán bộ, đảng viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội tham gia tuyên truyền, chia sẻ, lan toả những thông tin tích cực từ các trang thông tin chính thống, góp phần “pha loãng” luồng thông tin tiêu cực trên không gian mạng, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội để cán bộ, đảng viên và Nhân dân có nhận thức đúng đắn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền.

Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, xử lý vi phạm hành chính một số đối tượng, gọi hỏi răn đe đối tượng đăng tải, chia sẻ thông tin không chính xác trên báo chí, mạng xã hội; đấu tranh, gỡ bỏ tài khoản có chứa các thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng; góp phần tích cực trong việc ngăn chặn, hạn chế thông tin xấu độc đến với cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; góp phần quan trọng làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh, có thể khái quát một số kinh nghiệm như sau:

Một là, cần phải làm tốt công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng về nhiệm vụ đấu tranh, phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức rõ “tính hai mặt” của không gian mạng, “nhận diện” rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù trong việc sử dụng không gian mạng để chống phá cách mạng nước ta. Từ đó, nêu cao nhận thức, có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, có nhãn quan chính trị đúng đắn, đủ sức “phản biện” trước các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Trong tuyên truyền, giáo dục cần tập trung vạch trần, làm rõ âm mưu, thủ đoạn, những vấn đề, sự kiện mới, nóng, phức tạp mà các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, mức độ nguy hại, ảnh hưởng của các thông tin sai trái đó đối với mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Hai là, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Hoạt động này phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, vai trò tham mưu của cơ quan thường trực. Ban chỉ đạo các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Chủ động, kịp thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, thành lập lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng.

Ba là, phát huy vai trò và sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng trong đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Cuộc đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng nhiều khi không lộ diện rõ. Đặc biệt, hiện nay trong thời đại công nghệ 4.0, mỗi cán bộ, đảng viên được tiếp cận với trình độ khoa học công nghệ hiện đại, đều có thể truy cập vào các trang mạng, tự mình thiết lập, sử dụng các tài khoản, trang thông tin cá nhân như thư điện tử Gmail, các nền tảng mạng xã hội Youtube, Facebook, Zalo, Tick Tok... để viết tin, bài đấu tranh, phản bác chống quan điểm sai trái, thù địch. Chủ động nắm chắc ý đồ, âm mưu, thủ đoạn của các phần tử cơ hội, bất mãn... tạo sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong cuộc đấu tranh “không tiếng súng” này.

Bốn là, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Lực lượng này là những cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ, năng lực tốt, có nhiệt huyết, dũng khí, quyết tâm đấu tranh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động và những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; đồng thời tuyên truyền quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước của tỉnh đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Tổ chức comment (bình luận), chia sẻ các tin, bài viết tích cực; tạo mối liên kết chặt chẽ với lực lượng tham gia đấu tranh trên mạng xã hội của cơ quan, đơn vị mình. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo về kết quả đấu tranh và đề ra các biện phát đấu tranh trong thời gian tiếp theo có hiệu quả.

Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng là cuộc chiến đấu lâu dài, khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, ban chỉ đạo các cấp, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, trong đó truyền thông, báo chí và đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng nòng cốt, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

Thanh Tâm