Phát huy vai trò của khối giảng viên lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hiện nay, các thế lực thù địch ra sức thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, nhằm chống phá cách mạng nước ta, để nâng cao nhận thức cho cán bộ từ cấp tỉnh tới cơ sở, phản bác các luận điệu sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vai trò của các giảng viên khối lý luận chính trị trong hệ thống trường đảng, trung tâm chính trị các huyện, thành phố là rất quan trọng.

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/BCĐ, ngày 7/2/2022 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các khoa, phòng lồng ghép nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW  ngày 25/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” vào nội dung chương trình, tài liệu học tập của các lớp đào tạo, bồi dưỡng do nhà trường đảm nhiệm. Đồng thời, tăng cường kết hợp giảng dạy lý luận gắn với nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

tct

Các giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tham gia hội thảo cấp khoa

Bà Đồng Hương Gấm, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Thư ký Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng của Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ cho biết: Thời gian qua, thực hiện kế hoạch của nhà trường, các giảng viên Khoa Lý luận cơ sở đã tập trung nghiên cứu, lồng ghép vào bài giảng các nội dung mới, những nội dung cốt lõi, giá trị thời đại của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tổng kết thực tiễn, bổ sung, phát triển cơ sở lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, về đường lối đổi mới đất nước; tăng cường công tác xây dựng luận cứ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mặt trận lý luận; nghiên cứu, tham chiếu kinh nghiệm trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng cơ sở khoa học tham mưu cho lãnh đạo nhà trường trong việc xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, thực thi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong năm 2022, nhà trường đã  tổ chức đào tạo, bồi dưỡng được 101 lớp với 8.363 học viên. Tùy từng chuyên đề, mỗi cán bộ, giảng viên chủ động cập nhật những tài liệu về những vấn đề lý luận mới, tình hình thực tiễn của đất nước, của tỉnh; trong đó lồng ghép nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị vào chương trình, tài liệu học tập của các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Việc đưa các nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các bài giảng đã góp phần nâng cao nhận thức cho các học viên.

Cùng với đó, thời gian qua, đội ngũ giảng viên tại 11 trung tâm chính trị  huyện, thành phố cũng đã chú trọng đưa nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các bài giảng. Tại Trung tâm Chính trị huyện Văn Lãng, trong năm 2022, đơn vị đã thực hiện đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch vào trong chương trình giảng dạy của lớp đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, lớp sơ cấp lý luận chính trị. Đối với các chương trình bồi dưỡng khác, đa số giảng viên đều thực hiện lồng ghép nội dung Nghị quyết 35 vào nội dung bài giảng, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của học viên.

Bà Hoàng Hải Dược, Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện Văn Lãng cho biết: Với trách nhiệm của cá nhân được giao trực tiếp giảng dạy các chuyên đề này trong chương trình giảng dạy của các lớp đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới, tôi đã chủ động nghiên cứu rất kỹ và nắm sâu các nội dung cần truyền đạt. Trong đó, chú trọng nội dung nhận diện các thông tin xấu độc, quy trình, biện pháp và kỹ năng, thao tác thực hành đấu tranh trên không gian mạng. Đây cũng là một giải pháp để huy động và phát triển lực lượng tham gia đấu tranh trên không gian mạng của đơn vị.

Không chỉ phát huy trong công tác giảng dạy, các giảng viên khối lý luận chính trị trong hệ thống các trường đảng và trung tâm chính trị các huyện, thành phố còn tích cực tham gia đấu tranh trên không gian mạng và tham gia các cuộc thi viết chính luận, các hội thảo liên quan đến đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Ông Nguyễn Tuấn Nam, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Cuộc thi viết chính luận lần thứ II năm 2022 vừa qua, khối giảng viên các cơ sở giáo dục ở các huyện, thành phố và Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã có khoảng 200 bài dự thi, chiếm 50% số bài thi nộp qua kênh Ban Tuyên giáo các huyện, thành phố. Qua việc tham gia thi viết chính luận giúp các cán bộ, đảng viên nói chung, các giáo viên các cơ sở giáo dục, giảng viên khối lý luận chính trị có thêm cơ hội để nghiên cứu, thể hiện khả năng qua những bài thi chất lượng, góp phần vào công tác tuyên truyền chung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: https://baolangson.vn/chinh-tri/544747-phat-huy-vai-tro-cua-khoi-giang-vien-ly-luan-chinh-tri-trong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang.html