Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Sau 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3/10/2017 của Ban Bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt là Quyết định 99), công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến, vai trò của Nhân dân được phát huy, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

  Lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Để cụ thể hóa Quyết định số 99, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 27/11/2017 về thực hiện Quyết định 99 (gọi tắt là Hướng dẫn số 05-HD/TU). Đồng thời, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy cụ thể hóa các văn bản tổ chức triển khai gắn với thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả, 11/11 huyện ủy, thành ủy đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW và Hướng dẫn số 05-HD/TU.

hd

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh khảo sát thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khách sạn – Sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.  Ảnh: Dương Duyên

Thông qua các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, qua các hội nghị, sinh hoạt chi bộ; tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng với Nhân dân… các cấp ủy, tổ chức đảng đã phổ biến triển khai để Nhân dân nắm và tham gia.

Cùng đó, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 1993-QĐ/TU ngày 25/9/2019 về việc ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân, đối thoại và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; chỉ đạo các huyện, thành ủy ban hành văn bản triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định. Từ khi thực hiện đến nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thực hiện tiếp công dân định kỳ 20 kỳ, tiếp 70 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, tố cáo;  bí thư các huyện ủy, thành ủy tiếp 321 cuộc; cấp xã, phường, thị trấn tiếp 3.772 cuộc.

Cơ quan Nhà nước, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa các quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền làm chủ của Nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân biết, bàn, tham gia góp ý và giám sát nhiều nội dung theo quy định. Cơ quan dân cử đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, những phản ánh, kiến nghị của cử tri liên quan đến sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

Kết quả, trong 5 năm qua (2017- 2021), đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri được 562 cuộc với 36.092 lượt cử tri tham dự, tổng hợp được 702 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan Nhà nước xem xét giải quyết, tỷ lệ các ý kiến kiến nghị của cử tri được giải quyết đạt 87,2%. Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh tiếp nhận 866 đơn, trong đó có 47 đơn khiếu nại, 74 đơn tố cáo, 745 đơn kiến nghị, phản ánh (từ ngày 3/10/2017 đến ngày 25/11/2021). Nội dung chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, tranh chấp đất đai, quyền sở hữu nhà; khiếu nại trong hoạt động tố tụng của cơ quan tư pháp; đôn đốc tổ chức thi hành quyết định đã có hiệu lực pháp luật của cơ quan hành chính Nhà nước; kiến nghị giải quyết chế độ chính sách; tố cáo cán bộ, công chức có hành vi vi phạm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ… Chủ tịch UBND tỉnh đã tham gia đối thoại với Nhân dân tổng số 149 cuộc, tiếp công dân 122 cuộc…

cb

Cán bộ Hội Phụ nữ tỉnh hướng dẫn hội viên phụ nữ huyện Cao Lộc tìm hiểu về chế độ chính sách.  Ảnh: Dương Duyên

Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh đã tích cực thực hiện tiếp nhận thông tin của nhân dân thông qua các cuộc giám sát, tiếp xúc cử tri, đơn thư kiến nghị, phản ánh về những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở, trong đó có cả những vấn đề liên quan đến biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Từ đó, xem xét, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý và thông tin kết quả cho Nhân dân. Đồng thời, chủ động nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có chủ trương, biện pháp xử lý kịp thời.

  Phát huy vai trò giám sát, đấu tranh chống tiêu cực của Nhân dân

Từ các giải pháp tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị đã tạo điều kiện thuận lợi để Nhân dân tham gia giám sát, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cụ thể, người dân đã tham gia góp ý đối với cán bộ, đảng viên nơi cư trú về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; mối quan hệ giữa đảng viên với Nhân dân. Bên cạnh đó, người dân đã tham gia ngày càng hiệu quả vào giám sát đầu tư cộng đồng, kiểm tra việc thu – chi các quỹ, quản lý và sử dụng đất, xây dựng và nghiệm thu, quyết toán công trình từ nguồn kinh phí do Nhân dân đóng góp.…

Cũng từ hoạt động giám sát, Nhân dân đã phát hiện, tố giác các biểu hiện tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang…, góp phần sàng lọc, phát hiện, ngăn ngừa, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Trong 5 năm qua (2017- 2021), cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng, 886 đảng viên (có 138 cấp ủy viên các cấp. Qua đó, đã góp phần chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục, ngăn chặn, phòng ngừa những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

ct

Cử tri huyện Bình Gia nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri định kỳ trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Dương Duyên

Thông qua sự ghi nhận của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng, đã khơi dậy và phát huy sức mạnh, nêu cao vai trò của Nhân dân tham gia đấu tranh với các biểu hiện sai trái, vi phạm pháp luật. Nhân dân đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng cho các cơ quan chức năng để điều tra, xử lý các vụ án hình sự. Đáng chú ý, từ năm 2020 đến quý 2/2022, cơ quan công an đã khởi tố hình sự 117 cán bộ, đảng viên, trong đó chủ yếu là các tội xâm phạm về trật tự xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, mua bán tài liệu bí mật Nhà nước…

Có thể khẳng định, việc phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã tạo bước chuyển rõ rệt trong các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, đã từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện kỷ cương và trật tự hành chính trong cơ quan, đơn vị theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên sai phạm; tăng cường kỷ cương, kỷ luật đảng, nâng cao vai trò, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy đảng, chính quyền; tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị kinh tế – xã hội đã đề ra.

Nguồn: https://baolangson.vn/chinh-tri/552081-phat-huy-vai-tro-cua-nhan-dan-trong-dau-tranh-ngan-chan-day-lui-su-suy-thoai-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa-trong-noi-bo.html