Tổng kết công tác thông tin đối ngoại và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022

Sáng 12/12/2022, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

1

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng hai ban chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh chỉ đạo và chủ trì Hội nghị; đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đồng chủ trì Hội nghị.

1

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy điều hành thảo luận tại Hội nghị

 Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh; các đồng chí thành viên và lực lượng giúp việc hai ban chỉ đạo cấp tỉnh…

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời định hướng thông tin dư luận trước các sự kiện chính trị trọng đại, những vấn đề nhạy cảm, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… Công tác thông tin đối ngoại được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương và của tỉnh, phù hợp từng đối tượng, địa bàn. Tỉnh đã tổ chức nhiều sự kiện lớn, quảng bá rộng rãi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến bạn bè trong nước và quốc tế,… góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

1

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động và nêu những khó khăn trong công tác lãnh đạo, triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc hai lĩnh vực. Trong đó tập trung vào các vấn đề như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng, các phương tiện thông tin đại chúng; theo dõi, nắm tình hình và đấu tranh cảm hóa cán bộ, đảng viên, văn nghệ sĩ, trí thức có biểu hiện bất mãn, cơ hội chính trị; kinh nghiệm triển khai công tác thông tin đối ngoại; tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị, hợp tác quốc tế… Đồng thời kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tiếp theo.

1

Công tác khen thưởng tại Hội nghị

 Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, trưởng hai ban chỉ đạo đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các đơn vị thành viên hai ban chỉ đạo trong năm 2022. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị thành viên hai ban chỉ đạo cần tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ đề ra; tăng cường phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền thuộc hai lĩnh vực; chủ động định hướng dư luận, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận quan tâm. Quan tâm giải quyết tốt vấn đề chính trị nội bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp. Nang cao chất lượng nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng. Cùng với đó, quan tâm công tác củng cố lực lượng, thường xuyên rà soát, kiện toàn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên và lực lượng tham mưu giúp việc cho hai ban chỉ đạo bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

1

Công tác khen thưởng tại Hội nghị

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 09 tập thể, 11 cá nhân; Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại tỉnh tặng Giấy khen cho 04 tập thể, 01 cá nhân; Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của tỉnh tặng giấy khen cho 04 tập thể, 09 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022 thuộc hai lĩnh vực công tác trên. Đồng thời, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã trao giấy khen cho 07 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện và tham gia “Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nông Dư