Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị

Chiều ngày 29/4/2022, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A01- 22, năm 2022. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Dương Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đồng chí Hoàng Quang Cầu, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; đại diện các phòng chuyên môn Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí giảng viên, lãnh đạo các khoa, phòng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ và các học viên của lớp Trung cấp lý luận chính trị A01- 22.

1

Đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ khai giảng

Thực hiện Quyết định số 819-QĐ/TU, ngày 22/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc mở lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung A01 - 22 tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ; với mục tiêu trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung về quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý... Theo báo cáo tại Lễ khai giảng, khóa học được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt gồm 50 đồng chí là cán bộ công chức, viên chức các sở, ngành của tỉnh; các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; hiệu trưởng, phó Hiệu phó các trường học; cán bộ công chức cấp xã, phường, thị trấn. Về trình độ chuyên môn khóa học có 11 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 35 đồng chí có trình độ đại học; 04 đồng chí có trình độ cao đẳng và trung cấp, do đó rất thuận lợi cho việc tiếp thu kiến thức.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ rõ công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ luôn là nhiệm vụ quan trọng, là công việc thường xuyên của cấp ủy Đảng. Trong những năm qua, tỉnh Lạng Sơn thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao nhằm từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm và có khả năng giải quyết những vấn đề mới, phức tạp hiện nay; đồng thời bảo đảm cho việc đáp ứng quy định về tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và tiêu chí đánh giá, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành..., Để lớp học đạt kết quả tốt, đồng chí đề nghị Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ cần bám sát vào chương trình đào tạo bồi dưỡng theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương; quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, quản lý việc học tập, rèn luyện của học viên theo đúng quy chế, quy định của nhà trường. Đối với học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác học tập, tiếp thu nội dung các chuyên đề bài giảng, tăng cường trao đổi, thảo luận, liên hệ vận dụng những kiến thức đã học với việc giải quyết các tình huống trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị; mạnh dạn trao đổi với giảng viên những vấn đề cần nghiên cứu; chủ động khắc phục những khó khăn, sắp xếp công việc ở cơ quan, đơn vị tham gia học tập nghiêm túc, đầy đủ. Chấp hành nghiêm nội quy của nhà trường cũng như của lớp học đề ra.

Với phương châm học đi đôi với hành, lý luận liên hệ với thực tiễn, các học viên lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung A01 – 22 sẽ được học tập đầy đủ các chương trình theo quy định để từng bước hoàn thiện, nâng cao trình độ lý luận chính trị và năng lực quản lý hành chính, phương pháp luận khoa học, xây dựng lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, đó cũng là hành trang cơ bản, cần thiết để vận dụng vào thực tiễn trong quá trình công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị./.

Trần Huyền

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy