Xét duyệt thuyết minh Đề tài khoa học cấp tỉnh của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Ngày 10/5/2022, Hội đồng khoa học tỉnh đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài “Một số giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì thực hiện.

1

Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp tỉnh của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

Thời gian qua, công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều chuyển biến và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở các cấp. Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng là rất cần thiết trong tình hình hiện nay. Do vậy, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã đăng ký và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, giao nhiệm vụ nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Đề tài được xây dựng trên cơ sở, vận dụng sáng tạo những vấn đề lý luận cơ bản, tổng kết thực tiễn công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong thời gian qua, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Tại buổi xét duyệt, Hội đồng khoa học tỉnh đánh giá cao tính cấp thiết của đề tài và chủ trương nghiên cứu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng là nội dung trọng tâm của công tác nghiên cứu, vì đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế hiện nay, vừa thiết thực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Hội đồng khoa học đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đầu tư công sức, nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu sắc, toàn diện địa bàn, phối hợp với các cấp, các ngành liên quan trong quá trình nghiên cứu; thiết kế các chuyên đề phù hợp, đánh giá đúng thực trạng công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng hiện nay, nhất là những hạn chế, bất cập so với yêu cầu công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và sự phát triển của kinh tế, xã hội; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung, phương pháp, hình thức triển khai không còn phù hợp; dự báo những vấn đề mới trong thời gian tới …

Hội đồng khoa học cũng đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài thay đổi một số nội dung như tên đề tài, phạm vi nghiên cứu, tổ chức các hoạt động nghiên cứu phù hợp, hiệu quả. Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa, tính cấp thiết của đề tài trong giai đoạn hiện nay tại tỉnh Lạng Sơn. Hội đồng nhất trí thông qua thuyết minh đề tài và đề nghị nhóm nghiên cứu đề tài bổ sung các ý kiến đóng góp, hoàn thiện bản thuyết minh.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài, đồng chí Phùng Quang Hội, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng. Ban Chủ nhiệm đề tài sẽ sớm hoàn thiện thuyết minh để đề tài sớm được triển khai thực hiện.

Thanh Tâm