Trung ương

 
Th4, 02, 2022 0
Theo TS. Nguyễn Văn Quang, chúng ta phải tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ những vấn đề lý luận đúng đắn của chủ nghĩa Mác — Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và khẳng định sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta trong từng giai đoạn lịch sử phát triển của đất nước là hoàn toàn…
 
Th3, 28, 2022 0
Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tác phẩm mang tính chính luận, tính khoa học sâu sắc đã luận giải một cách thấu đáo về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt…
 
Th3, 07, 2022 0
Vấn đề kiên định, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng đối với nước ta hiện nay. (Ảnh: dangcongsan.vn) Ngày 9/2/2022, cuốn sách “Một số vấn đề lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú…
 
Th2, 21, 2022 0
Về mặt lý thuyết, phải thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp mới có thể nâng cao chất lượng giáo dục các môn lý luận chính trị (LLCT) cho sinh viên. Nhưng trên thực tế, có những giải pháp cần thời gian dài kiên trì thực hiện mới có hiệu quả; cho nên, theo các chuyên gia, nếu giải pháp nào có thể…
 
Th2, 20, 2022 0
 Hoàn thiện hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, là vấn đề được Đảng ta đặc biệt quan tâm, nhất là từ khi bước vào công cuộc đổi mới đất nước. Những bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần quan trọng…
 
Th2, 19, 2022 0
Trong đời sống thường nhật, văn học, lịch sử và truyền thuyết, cây tre luôn gắn bó mật thiết với người dân Việt Nam. Vậy nên, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khái quát quyết tâm xây dựng và phát triển một nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại, mang đậm bản sắc dân tộc là trường phái ngoại…
 
Th2, 19, 2022 0
Đó là quan điểm được thể hiện rõ trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhất là trong hai bài: “75 năm Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng”…
 
Th2, 19, 2022 0
Qua các bài viết trong cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giúp người đọc hình dung rõ hơn về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) mà chúng ta đang xây dựng. Trong đó, một…
 
Th2, 19, 2022 0
Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH” tổng hợp 29 bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể từ khi chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng đến nay. Mỗi bài viết là sự tổng hợp thực tiễn, đúc rút lý luận định hướng một số lĩnh vực trọng yếu…
 
Th2, 12, 2022 0
Nhiều nhà khoa học đánh giá cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là công trình lý luận, tổng kết thực tiễn sâu sắc về phát triển sáng tạo riêng có của Đảng về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Pano mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần được bố trí phía trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước…