Trung ương

 
Th8, 10, 2022 0
Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng là khâu quan trọng, là tiền đề để nghị quyết được triển khai, trở thành hành động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chính vì…
 
Th8, 05, 2022 0
Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, đặt ra yêu cầu đến năm 2025 phải cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương…
 
Th8, 02, 2022 0
Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phong trào xây dựng, chấn hưng văn hóa đang được khơi dậy mạnh mẽ ở các cấp, ngành, địa phương và các lĩnh vực của đời sống xã hội. Là một bộ phận cấu thành hoạt động lãnh đạo của Đảng, công tác tư tưởng cũng phải…
 
Th3, 14, 2023 0
Ngày 2/2/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 96-QĐ/TW về việc “Lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị” (Quy định 96), thể hiện rõ những bước tiến mới trong việc đánh giá cán bộ, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ ở nước ta đáp…
 
Th2, 20, 2023 0
Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Ðất đai (sửa đổi), Bộ Tài nguyên và Môi trường đang cùng các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức chính trị-xã hội, các chuyên gia…
 
Th2, 16, 2023 0
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn Chiều 15/2, tại Hà Nội, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam phối hợp với một số bộ, ngành tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính Phủ về Chương…
 
Th2, 09, 2023 0
Năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX và hơn hai thập niên đầu thế kỷ XXI. Ảnh minh họa Từ ngày 6/1 đến ngày 7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các…
 
Th2, 09, 2023 0
Năm 2023 là năm quan trọng, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tập trung thực hiện triệt để những giải pháp mà Đại hội XIII và các Hội nghị Trung ương (khóa XIII) đã đặt ra cũng như thực hiện có kết quả. Ảnh minh họa BỐN DẤU ẤN NỔI BẬT…
 
Th2, 02, 2023 0
Không có nơi nào trên thế giới này, có một cụm từ “ĐẢNG TA” được lưu luyến trong cửa miệng của đông đảo nhân dân dành cho Đảng cầm quyền. Theo các nhà nghiên cứu chính trị và lịch sử ở trong nước cũng như ở nước ngoài, hai từ đặc biệt ấy hàm chứa tâm trạng và tình cảm quý mến, biết ơn của nhân dân…
 
Th1, 10, 2023 0
Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW (ngày 17/11/2022) về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Một trong những giải pháp được đưa ra để tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam…