Trung ương

 
Th8, 29, 2022 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết, khái quát và khẳng định chân lý lịch sử “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” ở thời khắc quan trọng mang tính bước ngoặt của cách mạng Việt Nam. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, tư tưởng đó vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy đất nước phát…
 
Th8, 02, 2022 0
Bác dạy: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Phải dạy lý luận, công tác, chuyên môn cho cán bộ, đảng viên. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại. Chúng ta phải đánh thắng địch về mặt tuyên truyền cũng như bộ đội ta đã đánh thắng địch về…
 
Th7, 22, 2022 0
TRỊNH QUỐC VIỆT  Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh    TCCS - Trong quá trình xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua việc phát huy vai trò của nhân dân. Đến nay, những quan điểm này của Người vẫn còn…
 
Th9, 21, 2022 0
Bồi dưỡng phong cách của đội ngũ cán bộ trẻ hiện nay theo phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong hình thành và phát triển phẩm chất, nhân cách toàn diện của người cán bộ cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và giảng bài cho lớp học bồi dưỡng đảng viên mới của Đảng bộ Hà Nội…
 
Th9, 14, 2022 0
Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là nói đến biểu tượng của tinh thần yêu nước, khí phách anh hùng và khát vọng độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Tất cả những gì tốt đẹp nhất của dân tộc ta trong hàng nghìn năm lịch sử đều được kết tinh, hun đúc, sống dậy, tràn đầy sức mạnh hơn bao giờ hết…
 
Th8, 24, 2022 0
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân sự quan tâm đặc biệt.  Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và huấn thị cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ Thủ đô (14/2/1961) TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, CHIẾN SỸ CÔNG AN NHÂN DÂN Sinh thời Chủ…
 
Th8, 04, 2022 0
Qua theo dõi, tổng hợp báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn quân đã chấp hành nghiêm hướng dẫn của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy…
 
Th7, 28, 2022 0
LTS: Xa dân là biểu hiện cụ thể của bệnh quan liêu, một căn bệnh nguy hiểm bậc nhất đối với cán bộ lãnh đạo. Để phòng, chống căn bệnh này, ngày 18-2-2019, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Quy định số 11-QĐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với…
 
Th7, 27, 2022 0
 Hồ Chí Minh là người đầu tiên đề cập đến xây dựng đạo đức công dân trong chế độ mới. Người coi xây dựng đạo đức công dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách song song với các nhiệm vụ khác của chính quyền dân chủ nhân dân. Những quan điểm cách mạng, khoa học của Người luôn là nền tảng cho việc xây…
 
Th7, 20, 2022 0
Hồ Chí Minh là người đầu tiên đề cập đến xây dựng đạo đức công dân trong chế độ mới. Người coi xây dựng đạo đức công dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách song song với các nhiệm vụ khác của chính quyền dân chủ nhân dân. Những quan điểm cách mạng, khoa học của Người luôn là nền tảng cho việc xây dựng…