Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022