Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nguồn, thăm di tích lịch sử cách mạng tại huyện Bắc Sơn