Hội thảo lần 2 bản thảo cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn 1986 - 2020