Họp Ban Tổ chức Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi năm 2022