Họp Hội đồng thẩm định lựa chọn các bài viết chính luận tham dự Cuộc thi cấp trung ương