Khai mạc Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi cấp tỉnh năm 2022