Khánh thành và bàn giao phòng học cho Trường Trung học cơ sở xã Tân Tri