“Ngành tuyên giáo Lạng Sơn: Chủ động - Tích cực - Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả”